Cömert Koca Ve Arka Koltuk (Alıntıdır) hikayesi

Cömert Koca Ve Art Koltuk

——————————————————————————–

Herkese merhabalar. Önce de söylemi?tim yine söyleyece?im. Türkiye’de bu site üzerine öykü sitesi yok. Bu yüzden yine te?ekür ediyorum. Bana gelince ya?ad?klar?ma ve yazd?klar?ma çok güveniyorum. Bu yüzden sizinle payla??yorum. Gelen bütün mailleri yan?tlamaya çal???yorum.

Saat sekiz civar?yd?. Evde tek ba??ma içim s?k?lm??t?. D??ar? ç?kt?m biraz yürüdükten sonra caddeye inmeye karar verdim. Yürürken yolun kenar?na bir otomobil yakla?t?. Direksiyondaki adam pardon bakar m?s?n?z diyerek gidece?i yeri sormaya ba?lad?. Bende gayet do?al ona yard?mc? olmaya çal???yordum. Adam bir türlü anlam?yordu dilimden. Bir süre sonra art koltuktan kar?s? lafa kar??arak e?im anlamad? galiba rica etsek bizimle gelip yolu gösterir misiniz dedi. Tuhaft?r bende bu iste?i art çevirmedim.

O an nas?l art dönece?imi bile dü?ünmemi?tim. Neyse kad?n art koltukta oturuyordu. Ben ön tarafa bindim ve yolu tanım etmeye ba?lad?m. Hiç dü?ünmeden arabas?na bindi?im bu çiftle derhal tan??t?m. Ben senem dedi kad?n. Bende serdar diye devam etti kocas? eh bana da memnun olmak kal?yordu. Neyse ilerliyorduk o sokak, bu cadde sap?p duruyorduk. Serdar hiç konu?muyor yoluyla ilgileniyordu. Devamlı kad?n konu?uyordu. Arada arkaya bak?yordum. kad?n hiç yerinde duram?yordu. Esmer uzun saçl?, uzun boylu, vücudu oldukça düzgün, güzel bir kad?nd?. Fileli çoraplar?n üzerine giydi?i kara pileli mini etek onu her erke?in arzulayaca?? bir duruma getiriyordu. Üzerinde göbe?ini oldu?u gibi aç?kta b?rakan ask?l? bir body vard?. Arkaya dönüp ik**e bir kad?na bak?yordum. Benim bakt???m? görünce toparlanmak yerine bacak bacak üstüne att?. Koltu?un tam ucuna oturmu?tu. Off!!!

Bald?rlar alt yan kendimden geçmi?tim. Tangas? iki baca??n?n aras?na s?k??m?? harika kad?nl??? belli oluyordu. Bu arada adam gözünü yoldan ay?rm?yordu. Senem çantas?na yönelip bir sigara ald? ve yakmam için uzand?. Ben de araban?n çakma??n? ona do?ru uzatt?m. kad?n iyice bana do?ru sokulmu?tu. Koltu?un kenar?ndan elini uzat?p yara??m? avuçlad?. ?nanam?yordum. Elleri a?a??ya yukar?ya kay?yordu. Kan adeta beynime s?çram??t?. Biraz daha bana yakla??p dudaklar?ma yumuldu. Öpü?üyorduk. Nefesim hiç anlatamayaca??m bir ?ekilde kesildi. Kocas? bir ara bizi süzdü sonra yola devam etti.

Kad?n art koltu?a gelmemi istiyordu. Can?ma minnet derhal arkaya geçtim. Art?k kocas? yol iz sormuyordu. Otobanda ç?lg?nca ilerliyorduk. Aynadan bizi izledi?i anla??l?yordu. kad?n? bir hamlede kuca??ma ald?m. Biraz evvel bakmakla yetindi?im kad?nl??? ellerimin alt?ndayd?. S?r?l s?klam olmu? amc???n? masaj yapar gibi ok?uyordum. Kaza??m? bir hamlede ç?kard?. Vücudumu diliyle ke?fetmeye ba?lam??t? bile. Dili üzerimde dola?t?kça kötü oluyordum. Bu arada bende pantolonumu dizlerinin dibine b?rakm??t?m bile. Derhal ellerini boxer?n içine sokup yara??m? d??ar? ç?kard?. Yüzüme bak?p dilini gösterdikten sonra koltu?un kenar?na geçerek e?ilmeye ba?lad?.

Zevkten irkilerek…

E?ilirken bile devamlı surat?ma bak?yordu. Dili yara??m?n ba??na deymi?ti. Birden ba?? tamamen a?z?na girdi. Zevkten irkilerek kendimi art çektim. Senem o ara yara??n tamam?n? a?z?na sokmu?tu. Yalarken devamlı yüzüme bakmas? beni daha çok tahrik ediyor, çileden ç?kar?yordu. Ald???m zevkle yavrum, hayat?m bir tanem diyordum. Bu arada hiç konu?mayaca??n? zannetti?im kocas? hakaret et ona diyerek lafa girdi. Bende fahi?e, orospu, kaltak a?z?ma ne gelirse saymaya ba?lad?m.

Ellerimle kad?n?n ba??ndan kavrayarak kafas?n? ileri art çekiyordum. Bunlar?n arabada olmas? ayr? bir heyecan, kocas?n?n bizi izlemesi ayr? bir heyecand?. Bilmeden kendimi harika bir a?k oyununun içinde bulmu?tum. Onlar yollar?n? seçmi?ler, ben de onlara bu yolu tanım ediyordum. Art?k kafi diyerek kafas?n? önümden çektim. Ete?ini beline kadar s?y?r?p kuca??ma ald?m. Tam yara??n üstüne oturttum. Yava?ça girmi?ti. Belinden tutarak vücudunu ön koltuklara do?ru yaslad?m. Sex için harika bir pozisyondu. Arkadan yava? yava? pompalamaya ba?lam??t?m. Senem ba?? koltu?a s?k??m?? bir vaziyette h?çk?ra h?çk?ra inliyor, ald??? h?zl? darbelerde derinden bir ohh çekerek anla??l?r anla??lmaz bir ?eyler geveliyordu.

Son hız giden araban?n içinde son bir sevk ç??l???yla inleyen senem üçüncü kez sars?larak bo?al?yordu. Bir hamlede yüzüne kendime çevirip yara??n üzerine oturttum. Kuca??mda z?plarken bodynin ask?lar?n? a?a?? al?p heyecandan el sürmedi?im memelerine ula?t?m. Memelerini di?lerken. Z?p z?p z?pl?yordu yara??n üstünde a?k?m diyordum üstüne her oturdu?unda. Nefes al?? veri?lerimiz h?zlanm??t?…

Darac?k am? yara?a öyle bask? yap?yordu ki ne oldu?unu bilmeden muhte?em bir zevkle f??k?rd?m. Tohumlar?m senem’in bacaklar?n?n aras?ndan damlarken kocas? arabay? kenara çekti. Arkaya yan?m?za geldi. kar?s?yla öpü?meye ba?lad?lar. Ve adam senemin amc???n? yal?yordu. Tabi ki benim tohumlar?m? da

Telefonda boşalmak ister misin? Derhal ara aşkım : 00353 515 737 08

Genel