Komşu ogLuna verdim hikayesi

al?nt?d?r..

Kom?u ogLuna verdim …

Ben Nesrin. 36 ya??nda oldukça güzel bir kad?n?m. Memelerim kalçalar?m bir fazla erke?i dönüp bakt?racak kadar güzeldir. E?im 39 ya??nda iyi bir i?i olan oldukça yak???kl? karizmatik bir erkek. Cinsel yönden hiçbir sorunumuz yok derhal her gece her türlü pozisyonda sevi?iriz. O konuda e?ime minnettar?m. Cinselli?imi ya?at?yor bana Geçen gece tekrar s?k? bir geceydi. 3 defa göklere ç?kard? beni. Sabah beni uyand?rmadan gitmi?ti. Saat on gibi uyand?m ç?r?lç?plakt?m yatakta daha memelerimden di? izleri geçmemi?ti. Harika bir geceydi gerçekten dü?ünüce içim ürperdi. Yatakta gerindim ellerim vücudumda dola?t?. Kalkt?m yataktan. Banyoya girdim. Du?umu ald?m. Döşek odas?nda aynan?n kar??s?nda vücudumu inceledim. Harika görünüyordu memelerim. Ama ayva sar?s? tüylerim uzam??t? az?c?k al?nmas? gerekti. Bu konuda e?imde bende fazla hassas?z. Hiç tüy istemez vücudumda. Tekrar banyoya gittim a?dam? haz?rlad?m Temizli?imi yapt?m. Tekrar ?slanm??t?m asl?nda istiyordum tekrar bir ara e?ime telefon aç?p gelmesini bile istemeyi dü?ündüm ama i? yeri uzakt? hevesimi ak?ama b?rakt?m. A?dam bitmi?ti. P?r?l p?r?l olmu?tum. Du?a girmeden bir sigara içmek istedim. Üzerime bir ?eyler giyip sigaram? yakt?m balkona ç?kt?m. Temiz hava iyi gelmi?ti. Soka??n kö?esinden 2 kat alt?m?zda oturan idadi bire giden kom?umuzun o?lu göründü Beni balkonda görünce merhaba Nesrin teyze dedi. Merhaba dedim Annesi de çal??t??? için evde yaln?z olacakt? ö?leden sonra. Apartmana girdi. Biraz sonra kap?m çal?nd?. Açt?m gelen O?uzdu. Hayrola o?uz dedim nesrin teyze biraz konu?a bilir miyiz dedi. Bende gel içeri bakal?m deyip içeri ald?m. Üzerimde aç?k bir ti?ört ve ?ort vard? derhal her yerim ortadayd?. Aş yedin mi dedim hay?r dedi aş haz?rlad?m ben mutfakta aş haz?rlarken gözlerinin üzerimde dola?t???n? hissediyordum. Aş yedi salona geçtik evet anlat bakal?m ne söyleyeceksin dedim. Yüzü k?zarm??t?. Nesrin teyze ama bu aram?zda s?r olarak kalacak de?il mi annemlere söylemeyeceksin dedi. Güldüm tamam senle s?rr?m?z olsun dedim. Yanaklar? biraz daha k?zarm??t?. Evet anlat bakal?m mesele nedir yoksa derslerinde mesele mi var dedim. Yok dedi derslerim fazla iyi. Bir mesele yok. Daha fazla merak etmi?tim. Bir k?z arkada??m var dedi. Ooo basken büyümü?te k?z arkada?? olmu? eee dedim Nas?l gidiyor peki mesele ne. K?zla bulu?uyorlarm?? ayn? s?n?ftalarm??. Bir defa öpmü? onu ama ne yapaca??n? bilmiyormu? ne yapmas? gerekti?ini anlat?rm?ym???m. Güldüm bak sen demek k?za bi?iler yapmak istiyor. Ne yapmak istiyorsun dedim daha da k?zard? sevi?mek istiyorum dedi. Bir anda ?sland???m? hissettim.am?mdan ?l?k ?l?k bi?eyler ak?yordu a an offfffff çektim Ama ne yapaca??m? bilmiyorum dedi. Peki k?z arkada??n ne diyor bu i?e dedim onunda istedi?ini söyledi. Peki hiç porno film izledin mi dedim hay?r dedi. Birkaç defa porno resim gördü?ünü söyledi. Senin için ne yapabilirim dedim. Ne yapmam gerekti?ini bana anlat?r m?s?n dedi. Güldüm bak sen benden ona Siki?meyi ö?retmemi istiyordu. Peki dedim gel benimle döşek odas?na götürdüm onu yata?a yatmas?n? söyledim. Vcd ye bir porno film yerle?tirdim çal??t?rd?m bak bunu seyret benim anlatmamdan daha iyi dedim. Yata?a uzand? ba??n?n alt?na bir yast?k koydu. Onu öylece b?rakt?m banyoya gittim. Biraz evvel yar?m b?rakt???m du?umu almaya. S?cak su bedenime de?ince yeniden kad?nl???m alevlendi.am?m? Avuçlad?m ?slak yan?yordu. Parmaklar?mla oynad?m kendimle nerdeyse bo?alacakt?m memelerim ?i?mi? uçlar? çivi gibi sertti. Yar?m saat kadar suyun alt?nda kald?m 2 kez bo?ald?m ama hala am?m v?c?k v?c?kd? osman?n içerde porno izledi?ini dü?üncesi ve yarra?? kalm?? ?imdi o?uza yard?mc? olmakla olmamak ras?nda tedirginlik ya??yordum bornozumu giyip ç?kt?m banyodan. Bakal?m bizim haylaz ne yap?yordu. Döşek odas?na girdim. Örtüyü üzerine çekti derhal ne yap?yorsun dedim hiç dedi. K?pk?rm?z?yd?. Filmdeki adam önündeki k?z? domaltm?? pompal?yordu. Yakla?t?m örtüyü çektim. Pantolonunu ç?karm?? dimdik yarra?? elinde ani ?ok oldu. Aman tanr?m bu neydi böyle. bu ya?ta 18 cm den büyüktü kal?n damarl? muhte?em bi?eydi. ?çim gitmi?ti. Yata??n kenar?na oturdum. Bornozum aç?lm?? memelerim görünüyordu. Yakla?t?m elime ald?m harikayd?. Daha ok?amadan k?pk?rm?z? oldu yapma nersin teyze bo?alaca??m der demez titremeye ba?lad? kas?ld?. Bo?al?yordu. Elimle koca yara?? karn?na do?ru yat?rd?m. F??k?rmaya ba?lad? yüzüne kadar gidiyordu f??k?rmalar tüm vücudu spermle kaplanm??t?. Sars?la sars?la bo?ald? titremesi geçmi?ti. Sakinledi .Kalk derhal dedim kalk do?ru banyoya. Utanm??t? kalkt? banyonun yolunu tuttu. Ben yata?a uzand?m daha yataktan e?imin sperm kokusu gitmemi?ti. ?imdi gencecik bir yarra??n kokusu vard? yatakta. Ne yapaca??m? ?a??rm??t?m. Ne yap?yordum ben hiç do?ru de?ildi bu yapt???m. Ama bir erke?in ilk kad?n? olmak san?r?m harika bir duyguydu. Dü?ünün hangi erkek ilk sikti?i kad?n? unutmaz hayat boyu. Ama yapmamal?yd?m. Bornozumun önünü kapatt?m. Banyodan ç?k?nca giyinip gitmesini isteyecektim. Odaya geldi vücudunda su damlalar? p?r?l p?r?l parl?yordu. Nesrin teyze dedi kad?nlar?n oras? fazla ufak o kacaman ?eyler nas?l giriyor ki. Hem ben derhal bo?ald?m o adam k?z? yar?m saattir sikiyor kati bende bir mesele var. Yok dedim sende mesele yok düzelir her ?ey merak etme. Peki dedi o darac?k yere sokunca ac?m?yor mu ? yakla?t? bornozumun önünü açt? bacaklar?m? aralad? kaymak gibi am?m önündeydi ?imdi yak?ndan incelemek istiyordu san?r?m. özlerime yalvaran gözlerle bakt?. Dokuna bilir miyim dedi. Islanm??t?m sular?m p?nar gibi geliyordu içerden. Cevab?m? beklemeden avuçlad? irkildim. B?rakt?m kendim bakal?m ne yapacakt?. Ok?amaya ba?lad? ç?ld?rt?yordu beni. Am?m?n dudaklar?n? aralad? akan s?v?lar? gördü. Parma??n? ?slakl???ma de?dirdi aç?lm??t? am?m iyice. Parma??yla oynamaya ba?lad?. Parma?? klitorisime de?dikçe irkiliyordum ?i?iyordu klitorsim. ?lgisini çekti oynamaya ba?lad? ç?ld?rd?m sanki kalçalar?m? kald?r?p yata?a vuruyordum. Ani ba??n? am?ma dayad?m ne yapaca??n? ?a??rd? hadi em dedim. Offff sanki am?m? a?z?na doldurup tamam?n? içine çekmeye ba?lad?. Harikayd? memelerimi avuçlay?p s?k?yordum. Ani dilini am?m?n derinliklerine soktu diliyle sikiyordu beni sanki. Kocamda harika emerdi ama bu ba?kayd?. Yan döndüm kal?n yara??n? elime ald?m damarlar? nab?z gibi at?yordu. Dilimi de?dirdim. Kas?ld? rahat b?rak kendini sen yalamaya devam et am?m? dedim Daha h?zl? girip ç?kmaya ba?lad? dili içime. yarra??n?n ba??n? dudaklar?m?n aras?na ald?m. Nefisti. Emmeye ba?lad?m nab?z gibi at?yordu a?z?mda. Tamam?n? alam?yordum a?z?ma yar?s?na kadar girip ç?k?yor p?r?l p?r?l parl?yordu. Art?k ç?ld?rm??t?m döndüm onu s?rt üstü yat?rd?m üzerine ç?kt?m. yarra?? am?ma de?mi?ti art?k. Oynat?yordum am?m?n dudaklar? aras?nda nas?l girecekti bu içime. Sular?m ak?yordu e?ildim biraz memelerim a?z?ndayd? ?imdi hoyratça emiyordu. Bir anda b?rakt?m kendimi k?l?ç gibi yara yara girdi köküne kadar nefesim kesilmi?ti.ooohhhhh ooffffff o?uz harika yarra??n var sik benii am?ma bassss köküne kadar diye inliyordum ve gö?üs uçlar?m çatlayacakd?? Biraz durdum nefeslendim içime al??mas?n? sa?lad?m. Sonra kalçalar?m? k?v?rmaya ba?lad?m. Ya? gibi girip ç?k?yordu içime. Yukar? yükselirken kalçalar?n? kald?r?yor içimden ç?kmak istemiyordu. H?zland?m h?zland?m memelerimi di?lerken kas?lmaya ba?lad?m o da titriyordu ani içime f??k?rtmaya ba?lad? ç?ld?rm??t?m geliyordum bende sars?la sars?la am?m?n derinlilerine f??k?rt?yordu bitirmi?ti beni. o?uz döllerini am?ma ak?t?yor ve s?cac?k dölleri vard??? ohhhhh bende inleye inleye bo?alt hepsini am?ma doldur am?m? döllerinle diye inliyordum Y???l?p kald?m üzerine soluk nefeseydik ikimizde sar?ld? bana . nesrin teyze ben seni siktim mi ?imdi dedi. Güldüm evet dedim. Siktin hem de fazla güzel siktin. Dudaklar?na bir öpücük kondurdum. Hadi bakal?m banyoya dedim kalkt? bende kalkt?m onu banyoda bir güzel sabunlad?m tekrar kalkm??t? ama yeterdi bu kadar y?kand?k ç?kt?k hadi bakal?m bu günkü ya?ad?klar?m?z? kimseye söylemek yok bu bizim s?rr?m?z ?imdi giyin ve do?ru derslerinin ba??na dedim tamam dedi giyindi duda??ma bir öpücük kondurdu. Ve ç?k?p gitti. Ben öylece yata?a uzand?m. Tertemiz am?m tertemiz bir yarak taraf?ndan sikilmi?ti. Saatte alt?ya geliyordu zaten öylece uyumu?um. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum ama vücudumda gezinen nefesle uyand?m. E?imdi beni öyle görünce soyunmu? ve dudaklar? vücudumda gezintiye ç?km??t? bile. Döndüm sar?ld?m bir anda parma??n? gömdü am?ma s?r?ls?klam f?r?n gibiydi hayrola dedi bu gün bi?imi oldu güldüm yok dedim a?da yaparken azd?m gel o vakit dedi. Ve uçurmaya ba?lad? beni

günden sonra geceleri daha güzelle?mi?ti. E?imde ayrım etmi?ti bunu daha istekli sevi?iyor doymak bilmiyordum. E?im de iste?ime yanıt veriyor her pozisyonda sikiyordu beni. Nerdeyse onu yatakta bekliyordum eve gelir gelmez Tahrik etmek için her ?eyi yap?yor evvel küçü?ümün karn?n? doyuruyordum. Sonra du? aş ve gecenin devam? yatakta emdire emdire dillete dillete siktiriyordum kendimi. E?imin hiç ?ikayeti yoktu. Bir dedi?imi iki etmiyor iste?imi hissetti?i anda biniyordu üzerime. Ben gündüzleri kom?umuzun o?lunun geli? gidi? saatlerinde ortalarda görünmüyor kar??la?mamaya çal???yordum. On gün kadar geçmi?ti. Hiç görmemi?tim. O da görü?mek için herhangi bir giri?imde bulunmam??t?. Asl?nda merak ediyordum ne yapm??t? ki. Bir gün saat ani sonra camdan bakarken onu gördüm. Apartmandan ç?k?yordu. Gayet ??k giyinmi? saçlar jölenmi? gidiyordu. San?r?m bulu?acaklard? bakal?m neler olacakt?. Asl?nda merak etmeme ra?men sormak ta istemiyordum zaten yanl?? bir i? yapm??t?m. Merak?m? gidermek için soraca??m her ?ey sanki bir ili?ki ba?latacakm?? gibi geliyordu bana. Güldüm apartmandan ç?karken perdeyi kapatt?m içeri girdim. Tv kar??s?na uzand?m kanallar aras?nda geziniyordum. Bir a?k filmi vard? kanallar?n birinde. Onu seyretmeye ba?lad?m. Filmin sonunda müthi? duygusal bir öpü?me sahnesi vard?. Erkek k?z? vücuduna dayam?? sanki dudaklar?n? emiyordu. Am?m?n k?p?rdad???n? hissettim. Kilodumun üzerinden ok?ad?m s?m s?cakt?. Islakt?. Ama bir ?ey yapmak istemiyordum e?im ak?ama düzerdi beni nas?l olsa. Kalkt?m yerimden buzdolab?na gittim kendime bir so?uk bira ç?kard?m. Barda?a doldurdum. Köpürdü biran?n köpü?ünü fazla severim. Derhal dudaklar?ma götürdüm. ?çerken ti?örtüme döküldü. Zaten sütyenim yoktu. Memelerim ?sland? uçlar? görünüyordu ti?örtün üzerinden. Kap?n?n zili çald?. ?a??rd?m. Kimseyi beklemiyordum bu saatte. Kim olabilirdi ki? Dü?meye bast?m a?a??daki kap? aç?ld?. Asansör çal??t?. Merakla bekliyordum. Asansörün kap?s? aç?ld?. Kom?umun o?luydu gelen. Ama giderkenki afra tafras?ndan yapıt yoktu. Saçalar da??lm?? darmada??nd?. Noldu Oguz dedim. A?lamaya ba?lad?. Nesrin teyzeeee. Gel dedim içeri gel a?lama anlat bakal?m noldu. Salona geçtik. Kanepeye oturduk. Boynuma sar?ld?. Hüngür hüngür a?l?yordu. Noldu anlat bakal?m dedim. Nesrin teyze dedi. Çok kötü… ya sakin ol anlat bakal?m neymi? kötü olan dedim h?çk?ra h?çk?ra anlatmaya ba?lad?. K?zla bulu?mu?lar ele ele tutu?mu?lar. Siki sertle?mi? tabi bu arada. K?z? öpmeye kalkm??. Dudaklar? dudaklar?yla bulu?unca k?z elini YARRA?INA atm?? bizimki heyecandan derhal bo?alm??. Her taraf? batm?? k?z ne o derhal bo?ald?n demi? gülmü? bizimk**e k?z?n yan?ndan kaçm?? a?layarak bana gelmi?. Hay Allah ne yapaca??m ben ?imdi. elimi yarra??na att?m ölü bal?k gibi yat?yordu. Pantolonu kilodu ?slakt?. Demek heyecandan bo?alm??t?. Kalk dedim hadi banyoya. Y?kan temizlen korkma her ?ey düzelir. Du?un sesi geliyordu. Biraz sonra ona havlu götürdüm bir ?eye ihtiyac?n var m? dedim yok nesrin teyze dedi. Du?un perdesini aralad?m bizimki vücudunu sabunluyordu. yarra?? bacaklar?n?n aras?ndan sark?p duruyordu. Seni sabunlamam? ister misin dedim zahmet etme nesrin teyze dedi. Yakla?t?m elinden sabunlu?u ald?m. S?rt?n? döndü sabunlad?m omuzlar?n? s?rt?n?. Kalçalar? fazla güzeldi. Adeta bir genç k?z?nki gibi yeni tüylenmeye ba?lam?? darac?k ama ta? gibiydi. Heyecanlanm??t?m. Önünü döndürdüm. Boynunu gö?sünü sabunlad?m karn?n? sabunlad?m am?m s?cak s?cak ?slanm??t? gene. Kas?klar?na indim benim kas?klar?m kar?ncalan?yordu ama ona bir devinim yoktu. yrra??n? elime ald?m sabunlamaya ok?amaya ba?lad?m bizimkinden ç?t ç?km?yordu. Biraz u?ra?t?m. Yok devinim etmiyordu. Bak nesrin teyze kalkm?yor i?te ben erkekli?imi kaybettim art?k bundan sonra hiçbir kad?n? sikemem. Dur dedim mesele yok düzelir her ?ey. Dudaklar?na bir öpücük kondurdum benimde her yerim ?slanm??t?. Soyundum bende du?a girdim. Vücudundaki sabunlar? ak?tt?m. Birlikte du? al?p ç?kt?k. Döşek odas?na gittik ben yata?a s?rt üstü yatt?m o ayak ucuma oturdu. Ayaklar?m? ok?amaya ba?lad?. Yukar? do?ru ç?k?yordu. Aralad?m bacaklar?m? am?m gözlerinin önündeydi ?imdi. evvel ürkekçe ok?ad? sonra avuçlad? ürperdim sular seller geliyordu tekrar am?mdan bir anda e?ildi dudaklar?n? yap??t?rd? am?m?n dudaklar?na çeke çeke emiyor dilini derinliklerimde dola?t?r?yordu. Tüm günün hareketi su olup ak?yordu am?mdan. Aya??m?n birini yarra??na de?dirdim. Hala devinim yoktu. Döndüm onu s?rt üstü yat?rd?m memelerimin ucu üzüm gibi kabarm??t?. Vücudunda dola?t?rmaya ba?lad?m göbe?ine geldim yarra??na do?ru hareketlendim. yarra??n? memelerimin aras?na ald?m k?p?rdam??t?. Ellerimle memelerimi s?k??t?rd?m. Hareketlenmi?ti. Bir anda fi?ek gibi f?rlad? yarra?? ta? gibi olmu? eski azametine kavu?mu?tu. ?imdi memelerimi sikiyordu. Devam ettim. Biraz sonra beni bir ç?rp?da aksi döndürdü. S?rt üstü yat?rd? bacaklar?m? omzuna ald? yarra??n? bir ç?rp?da bast? am?ma. Ufffff oturtmu?tu köküne kadar ç?ld?rm??t?m kalçalar?m? yata?a vurmaya ba?lad?m h?zla sokuyor yava?ça art çekiyor köküne kadar sapl?yordu.

Art?k tam bir erkek olmu?tu. Benim gibi sexsin her türlüsünü denemi? biri olarak göklere ç?kar?yordu. Vuruyordu ac?mas?zca am?ma bir an dü?ündüm bu o?lan ö?ret bana nesrin teyze deyip sikiyordu beni yoksa oyun mu yap?yordu. Böyle siken birine ne ö?retecektim ki. Ac?mas?zca bas?yordu. Uçuyordum. Bak ?imdi ben sana gösteririm. Yata?a yan döndüm onu yere indirdim. ?yice ay?rd?m bacaklar?m?. Aya??m?n birini gö?süne dayad?m. yarra??n?n ba??n? am?ma dayad?. Gö?süne dayad???m aya??mla köklemesini engelliyordum. Sadece ba??n? sokmas?na ruhsat verdim. ?imdi yarra??n?n ba??n? am?m?n dudaklar?yla s?k?yordum peri?an olmu?tu. Aya??mla az?c?k yol verdim 2 cm daha girdi tekrar s?k?p gev?ettim. Sanki yarra??n? sa??yordum. Yükleniyordu köklemek için ama aya??m ruhsat vermiyordu. Santim santim sokturup am?m?n dudaklar?yla s?k?yordum içimdeki muhte?em yarrak. Ç?ld?rm??t?k ikimizde. Uçuyordum art?k durmam imkans?zd?. Bir anda gö?sündeki aya??m? serbest b?rakt?m bir anda köküne kadar oturttu am?m?n derinliklerine. Soluk nefeseydik ikimizde. Biraz art çekti kendini ba??na kadar ç?kard? am?mdan sanki içim bo?alm??t?. Bir anda köküne kadar saplad? dudaklar?mdan evvel bir ahhhhhh döküldü. Sonra h?zland? h?zland? dudaklar?mdan dökülen ahhhhh oooooohhh lara dönü?mü?tü. Köklüyorduuu ohhh tutam?yorum kendimi h?zland? hazland? patlad? içime spermlerimi am?m?n dudaklar?n? dövüyordu ?imdi. ilk f??k?r???nda ben de kopmu?tum müthi? bir ?ekilde geliyordum dudaklar?m kurumu? soluk alam?yordum Bitmi?tik ikimizde y???ld? kald? üzerime . Ben mi ona siki?i ö?rettim omu beni sikti anlamam??t?m ama bitirmi?ti beni. Du?a girdi. Ben yataktan kalkacak gücü bulamad?m kendimde. Du?unu ald? giyindi dudaklar?ma bir öpücük kondurdu. Ç?k?p gitti. Öylece uyumu?um içimde bo?altt??? spermleriyle. Kocam?n gelmesine az kalm??t?. Öylece uyumu?um. E?im gelmi? beni öyle görünce soyunup yata?a girmi?. Memelerimi emerken uyand?m dur dedim fazla terliyim du? al?p geleyim bo? ver du?u dedi. A?z?n? am?ma gömdü dili içimde geziyordu. ?çimde spermleri vard? k?z dedi am?n bu gün kötü ballanm?? tad? fazla güzel gündüz o?uzun içime f??k?rtt??? dölleri yalay?p yuttu. Nas?l derdim ki ona gündüz siktirdim kendimi senin bal dedi?in alt kat kom?umuzun spermleri. Sonra yarra??n? oturttu am?m?n derinlilerine dald?ra ç?kara yeniden uçurdu beni; tekrar harika bir gün ve gece ba?lang?c? olmu?tu. Kim bilir gece nas?l olacakt?…ama o?uz beni çat?r çat?r sikmeye devam ediyordu art?k ben ona kocac???m oda bana teyze yerin kar?c???m diyordu

Telefonda boşalmak ister misin? Derhal ara aşkım : 00353 515 737 08

Genel